Εργοθεραπεια

Τι είναι η Εργοθεραπεία;

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία με την χρήση στοχο-κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων αποσκοπεί στην βελτίωση των δεξιοτήτων τις οποίες χρειάζεται ένα άτομο έτσι ώστε να ζει και να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ανεξάρτητα. Το άτομο εξοπλίζεται ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις οι οποίες διαμορφώνονται από τους ρόλους που αναλαμβάνει στην καθημερινή ζωή του και κλιμακώνονται με την ηλικία.

Σκοπός της Εργοθεραπείας είναι να καταστήσει το άτομο λειτουργικό και ικανό να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες που χρειάζεται στη ζωή του. Η εργοθεραπεία χρησιμοποιεί τη δραστηριότητα θεραπευτικά και μέσω αυτής εκπληρώνει το σκοπό της.

Εργοθεραπευτική Παρέμβαση

Η θεραπευτική διαδικασία ξεκινά με την λήψη ενός πλήρους ιστορικού του παιδιού για την συλλογή πληροφοριών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα αναπτυξιακά ορόσημα, ιατρικά και οικογενειακά στοιχεία. 
Έπειτα ένας προκαθορισμένος αριθμός από τις αρχικές συνεδρίες αφιερώνεται σε μια ενδελεχή αξιολόγηση των δεξιοτήτων του παιδιού καθώς και στην ανίχνευση των δυσκολιών του. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και σε συνεννόηση με τους γονείς καθορίζονται οι στόχοι της θεραπευτικής παρέμβασης.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες. Κατά τη διάρκεια τους εκτελούνται δραστηριότητες οι οποίες έχουν συγκεκριμένο σκοπό αλλά και νόημα για το ίδιο το παιδί έτσι ώστε να συμμετέχει πρόθυμα. Έχουν ευχάριστο κλίμα χωρίς όμως να υστερούν σε προγραμματισμό και στόχους.

Η θεραπευτική διαδικασία ολοκληρώνεται όταν πλέον το παιδί έχει αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια για την καθημερινότητα του και με επιτυχία εκτελεί τους ρόλους που έχει αναλάβει.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα ενός θεραπευτικού προγράμματος είναι η τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς.  

Τι προσφέρει το Κέντρο μας!

Στο κέντρο ανάπτυξης παιδιού προσφέρουμε υπηρεσίες εργοθεραπείας, εφαρμόζοντας σύγχρονες και πανεπιστημιακά αποδεκτές μεθόδους διάγνωσης και αποκατάστασης. 

Σε συνδυασμό με την εργοθεραπεύτρια μας Κίκερα Κυριακή μας μπορούμε να εγγυηθούμε σίγουρα και άμεσα αποτελέσματα, ενώ οι τιμές μας παραμένουν απολύτως προσιτές.