Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος paidiagogi.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας « Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού Παιδιαγωγή» και διατίθεται μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Με την είσοδο του επισκέπτη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων χρήσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και ότι παραιτείται οιασδήποτε αξίωσης ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο paidiagogi.gr

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος χώρου διαδικτύου προστατεύονται από τους ελληνικούς (Ν.2121/1993), κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο paidiagogi.gr .
Παρέχεται στους χρήστες η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο για εμπορική χρήση κατόπιν ρητής άδειας του paidiagogi.gr (χρησιμοποιώντας user id & password), εκτός εάν εκφράζεται ρητώς το αντίθετο. Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας του paidiagogi.gr.

Οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από τον ως άνω δικτυακό τόπο δεν μπορεί να αναδημοσιευτεί μερικά ή ολικά ή να χρησιμοποιηθεί από τρίτους.
Περαιτέρω, απαγορεύεται οιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της αντιγραφής, της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οιονδήποτε άλλον τρόπο και σε τρίτο πρόσωπο που δεν αφορά απευθείας στην επιχείρηση που το χρησιμοποιεί.
Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν το ikid ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων.

Το paidiagogi.gr δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της. Δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημία, που να απορρέει από τη χρήση των πληροφοριών ή των στοιχείων του δικτυακού αυτού τόπου ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.). Το paidiagogi.gr ουδεμία ευθύνη φέρει επίσης για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο paidiagogi.gr ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Το paidiagogi.gr συλλέγει από την ιστοσελίδα του προσωπικές πληροφορίες, που έχουν εκχωρηθεί οικειοθελώς από τους επισκέπτες της σελίδας και δεν επιτρέπεται να παραχωρηθούν σε τρίτους, χωρίς την ρητή συναίνεση του χρήστη.

Το paidiagogi.gr συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα paidiagogi.gr θα αποθηκεύονται με τη σειρά τους σε αρχεία ιδιοκτησίας του paidiagogi.gr.
Κάθε πληροφορία ή στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους, κάθε σύνδεση, καθώς και κάθε ενέργεια, παράληψη ή πρόσβαση που δίδεται σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση της ιστοσελίδας και η αγορά από ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη χρήση από ανήλικους βαρύνει αποκλειστικά τους κηδεμόνες αυτών. Η εταιρεία Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού Παιδιαγωγή δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη τροποποίησης της ύλης των βιβλίων ή των εντύπων από τους εκδότες ή/και τους δημιουργούς τους και σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη τροποποίηση, δεν δίνει το δικαίωμα στο χρήστη για αναζήτηση του καταβληθέντος τιμήματος. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία  Κέντρα Ανάπτυξης Παιδιού Παιδιαγωγή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Με την εγγραφή σας στο paidiagogi.gr, συμφωνείτε να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδοποιήσεις /ενημερώσεις / newsletter, μέσω email, που θα αποστέλλονται από καιρού εις καιρόν, για να σας ενημερώσουν για τις τελευταίες αναρτήσεις βιβλίων, καθώς και κάθε άλλο συναφές νέο. Παρά τα ανωτέρω, μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία αυτή της αυτόματης ειδοποίησης, ανά πάσα στιγμή.

Η εταιρία Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού Παιδιαγωγή διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει / να μεταβάλει / τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις κατά την κρίση της και χωρίς καμία προειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά για τυχόν τροποποίηση (-εις) ή ενημέρωση (εις) αυτών των Όρων Χρήσης και τις Προϋποθέσεις.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου των paidiagogi.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων.